Privatumo politika

 UAB „UNION ASSET MANAGEMENT“ PRIVATUMO POLITIKA

 1. BENDROJI DALIS
  • Šioje privatumo politikoje (toliau – Politika) rasite pagrindinę informaciją apie UAB „Union Asset Management“ (toliau – mes arba Valdymo įmonė) klientų, Valdymo įmonės interneto svetainės uam.lt lankytojų bei kitų fizinių asmenų  asmens duomenų tvarkymą.
  • Valdymo įmonė yra Lietuvos banko veiklos leidimą turinti valdymo įmonė, veikianti pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą bei kitus taikytinus teisės aktus (detalesnė informacija apie Valdymo įmonės turimas licencijas: https://www.lb.lt/lt/finansu-rinku-dalyviai/uab-union-asset-management).
  • Savo veikloje tvarkydama asmens duomenis ir gerbdama fizinių asmenų (duomenų subjektų) privatumą Valdymo įmonė taip pat vadovaujasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, tame tarpe ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679.
  • Informuojame, jog ši Politika gali būti atnaujinama. Visais atvejais Valdymo įmonė naująją Politikos versiją paskelbia savo interneto svetainėje.
 2. DUOMENŲ VALDYTOJAS IR JO KONTAKTINIAI DUOMENYS
  • Valdymo įmonė tvarko savo klientų, Valdymo įmonės svetainės lankytojų, kandidatų į laisvas darbo vietas, užklausas pateikusių asmenų bei kitų fizinių asmenų (duomenų subjektų) asmens duomenis.
  • Šių asmens duomenų valdytojas yra Valdymo įmonė, t. y.: UAB „Union Asset Management“, juridinio asmens kodas: 305552297, buveinė registruota adresu: Savanorių pr. 443A, Kaunas, Lietuvos Respublika, tel. +370 655 58866, el. paštas baranauskas@uam.lt.
  • Jeigu Jums kyla su šia Politika ar su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų, galite susisiekti su Valdymo įmone aukščiau nurodytais kontaktais. Kad galėtume tinkamai įvertinti Jūsų užklausą ir pateikti Jums atsakymą, prašome užklausas pateikti raštu (pavyzdžiui, el. paštu).
 3. KLIENTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Asmens duomenų tvarkymas valdymo įmonės paslaugų teikimo tikslu

 • Valdymo įmonė tvarko savo klientų (jų atstovų) asmens duomenis Valdymo įmonės paslaugų teikimo tikslu, vykdydama su klientais sudarytas sutartis bei įgyvendindama Valdymo įmonės veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytus reikalavimus.
 • Teikdama paslaugas Valdymo įmonė gali tvarkyti šiuos savo klientų duomenis, be kita ko: vardą, pavardę, asmens kodą, kitus asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis, kontaktinius duomenis, gyvenamosios vietos adresą, duomenis apie pilietybę, duomenis apie darbovietę bei užimamas pareigas, duomenis apie išsilavinimą, profesiją žinias ir patirtį investavimo srityje, duomenis apie finansinę padėtį, kreditingumo informaciją ir (ar) kitus duomenis, kurie yra reikalingi atitinkamų valdymo įmonės paslaugų teikimui. Šiuos duomenis apie klientą (jo atstovą) Valdymo įmonė gali gauti tiesiogiai iš paties kliento (jo atstovo) arba iš kitų finansų įstaigų ar kitų verslo subjektų (jeigu kreipėtės į juos dėl Valdymo įmonės teikiamų paslaugų).
 • Valdymo įmonė klientams gali sudaryti galimybę Valdymo įmonės interneto svetainėje prisijungti prie savo individualios paskyros, kurioje pateikiama atitinkamam klientui aktuali informacija, susijusi su konkrečia teikiama paslauga. Klientai prie savo paskyros prisijungia naudodamiesi jiems suteiktais unikaliais prisijungimo duomenimis. Siekdama tinkamai administruoti šią sistemą Valdymo įmonė taip pat tvarko papildomus savo klientų asmens duomenis, be kita ko: klientų vartotojo ID, prisijungimo slaptažodžius, kliento prisijungimo prie individualios paskyros laiką, kliento paraiškose ar sutartyse pateiktus duomenis, duomenis apie kliento atliktas operacijas bei kitus duomenis. Valdymo įmonė šiuos asmens duomenis tvarko vykdydama su klientais sudarytas sutartis.
 • Teikdama valdymo įmonės paslaugas Valdymo įmonė saugo savo klientų asmens duomenis bent 10 metus nuo sandorio ar operacijos įvykdymo dienos, išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato ilgesnius tokių duomenų saugojimo terminus. Informacija apie klientų paraiškas (prašymus) įsigyti ar išpirkti Valdymo įmonės valdomo informuotiesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto (toliau – KIS) investicinius vienetus ar akcijas saugoma bent 3 metus po atitinkamo KIS veiklos termino pabaigos ar veiklos nutraukimo.

Asmens duomenų tvarkymas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslu

 • Vykdydama Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) reikalavimus, prieš pradėdama dalykinius santykius Valdymo įmonė privalo nustatyti savo klientų, jų atstovų bei naudos gavėjų tapatybę. Tinkamai neįvykdžius Įstatyme numatytų reikalavimų asmuo negali tapti Valdymo įmonės klientu. Dėl šios priežasties Valdymo įmonė taip pat tvarko savo klientų, jų atstovų ir (ar) naudos gavėjų asmens duomenis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslu.
 • Įstatymo reikalaujamus asmens duomenis duomenų valdytojui Valdymo įmonei gali pateikti pats duomenų subjektas. Be to, Įstatymo nustatytais atvejais, tvarka ir pagrindais Valdymo įmonė gali nustatyti kliento, jo atstovo ar naudos gavėjo tapatybę tiesiogiai jiems nedalyvaujant (pavyzdžiui, gaunant reikalingą informaciją iš kitų finansų įstaigų bei įpareigotųjų subjektų). Tinkamai įgyvendindama pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus, Valdymo įmonė gali gauti papildomų asmens duomenų apie klientus, jų atstovus bei naudos gavėjus iš kitų trečiųjų asmenų (pavyzdžiui, kliento duomenys gali būti tikrinami ieškomų asmenų duomenų bazėse, tarptautinėse duomenų bazėse, kuriose saugoma ir kaupiama informacija apie politikoje dalyvaujančius asmenis ir pan.).
 • Klientų, jų atstovų bei naudos gavėjų asmens duomenis Valdymo įmonė saugoja Įstatyme numatytais terminais, t. y. 8 metus nuo sandorių ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos (jeigu kiti teisės aktai nenustato ilgesnio duomenų saugojimo termino). Tam tikrais Įstatymo nustatytais atvejais kai kurie asmens duomenys yra saugomi trumpesnį terminą (pavyzdžiui, dalykinių santykių su klientu korespondencija saugoma 5 metus nuo sandorių ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos).

Asmens duomenų tvarkymas naujienlaiškių siuntimo tikslu

 • Valdymo įmonė gali tvarkyti kliento ir (ar) jo atstovo asmens duomenis naujienlaiškių siuntimo klientams tikslu (tiesioginė rinkodara). Elektroniniu paštu klientams siunčiamuose naujienlaiškiuose Valdymo įmonė pateikia informaciją apie savo veiklą, naujai steigiamus fondus, naujus projektus, taip pat kitas su teikiamomis valdymo įmonės paslaugomis susijusias naujienas.
 • Minėtu tikslu Valdymo įmonė tvarko šiuos kliento (jo atstovo) asmens duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą. Asmens duomenys tvarkomi Jūsų aiškaus ir nedviprasmiško sutikimo pagrindu.
 • Asmenys, dar prieš tapdami Valdymo įmonės klientais, taip pat esami Valdymo įmonės klientai gali bet kada (t. y. tiek iš anksto, tiek bet kada vėliau) nesutikti arba atsisakyti tokio jų asmens duomenų tvarkymo naujienlaiškių siuntimo (tiesioginės rinkodaros) tikslu. Tokį savo prieštaravimą galima pareikšti raštu susisiekiant su Valdymo įmone (pavyzdžiui, el. paštu) arba atsiųstame naujienlaiškyje paspaudus tam skirtą nuorodą.
 • Valdymo įmonės kliento (ar jo atstovo) asmens duomenų, tvarkomų naujienlaiškių siuntimo (tiesioginės rinkodaros) tikslu, saugojimo laikotarpis yra 2 metai nuo dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos, nebent iki šio termino pabaigos klientas pareikš prieštaravimą gauti naujienlaiškius. Suėjus minėtam terminui arba klientui išreiškus prieštaravimą Valdymo įmonė tiesioginės rinkodaros tikslu nustos tvarkyti šiuos kliento asmens duomenis.
 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS ADMINISTRUOJANT UŽKLAUSAS
  • Valdymo įmonė tvarko Jūsų asmens duomenis, kai susisiekiate su Valdymo įmone el. paštu, pateikiate užklausas Valdymo įmonės interneto svetainėje, Valdymo įmonės socialinių tinklų paskyrose ar bet kuriuo kitu būdu.
  • Teikiant užklausą Valdymo įmonei prašome laikytis bent minimalių asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Jeigu siekiamam tikslui (užklausai, skundui, laiškui, prašymui išdėstyti) nėra būtina atskleisti tam tikrų asmens duomenų, šių perteklinių duomenų nenurodykite.
  • Kartu su Jūsų užklausa gautus asmens duomenis Valdymo įmonė tvarko siekdama tinkamai administruoti užklausas, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, esant reikalui – vykdyti įvairius teisinius reikalavimus bei ginti teisėtus Valdymo įmonės Valdymo įmonė kartu su Jūsų užklausa gautus asmens duomenis tvarko Jūsų sutikimo pagrindu, t. y. Jums aktyviais veiksmais kreipiantis į Valdymo įmone.
  • Jūsų užklausoje nurodytų asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra iki 3 metų, priklausomai nuo gautų asmens duomenų pobūdžio bei kitų aplinkybių. Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ir ilgesnį terminą, jeigu tai yra reikalinga Valdymo įmonės teisių ir teisėtų interesų gynybai, tinkamam užklausų administravimui, skundo nagrinėjimui ar ginčo sprendimui, taip pat kitais teisės aktuose nurodytais atvejais.
 2. LANKYMASIS INTERNETO SVETAINĖJE
  • Apsilankius Valdymo įmonės interneto svetainėje uam.lt , Valdymo įmonė gali tvarkyti lankytojo IP adresą, taip pat kitus tinklo duomenis (jeigu juos suteikiate). Tokie duomenys yra renkami slapukų ir (ar) panašių technologinių sprendimų pagalba, vartotojų sutikimo pagrindu.
  • Valdymo įmonės interneto svetainėje nenaudojami.
  • Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į naudojamą interneto naršyklę ir saugomos lankytojo įrenginyje. Slapukai perkeliami į lankytojo kompiuterį pirmą kartą apsilankius Valdymo įmonės interneto svetainėje. Slapukais siekiama užtikrinti patogų, saugų interneto svetainės veikimą, taip pat analizuoti interneto svetainės lankytojų įpročius. Tai leidžia nuolatos gerinti interneto svetainės funkcionalumą, geriau pritaikyti ją lankytojų poreikiams.
  • Kai kurios slapukų rūšys – būtinieji ir analitiniai slapukai – yra reikalingos interneto svetainės tinkamam Dėl šios priežasties atsisakius šių slapukų interneto svetainė gali tapti nefunkcionali.
  • Keisdami savo interneto naršyklės nustatymus galite kontroliuoti slapukų naudojimą. Daugiau naudingos informacijos apie slapukus, jų veikimą, apie tai, kaip juos kontroliuoti ir šalinti, galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org.
 3. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI IR KITA INFORMACIJA
  • Jūsų asmens duomenų tvarkymui Valdymo įmonė gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Tokie pasitelkti duomenų tvarkytojai teikia Valdymo įmonei įvairias paslaugas. Tai gali būti duomenų saugojimo paslaugas teikiančios įmonės, buhalterines paslaugas teikiančios įmonės, grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios ir palaikančios įmonės, veiklos internete analizę atliekančios įmonės, kiti paslaugų teikėjai. Šiems Valdymo įmonės pasitelktiems duomenų tvarkytojams Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tik tuomet ir tik tokiu mastu, kuomet ir kiek tai yra būtina atitinkamų jų paslaugų teikimui.
  • Teikdama valdymo įmonės paslaugas Valdymo įmonė gali perduoti tam tikrus savo klientų (jų atstovų) asmens duomenis kitiems duomenų gavėjams, pavyzdžiui, Lietuvos bankui, apskaitos paslaugas teikiančioms įmonėms, audito paslaugas teikiantiems asmenims, depozitoriumui ir pan.
  • Mes užtikriname, kad Jūsų perduotų asmens duomenų tvarkytojai (paslaugas teikiančios įmonės ir kt.) vadovautųsi (kai taikoma pagal teisės aktus) pateiktais nurodymais ir asmens duomenų tvarkymo instrukcijomis bei įgyvendintų tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo arba nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
  • Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslu Įstatyme nustatyta tvarka, atvejais ir pagrindais Valdymo įmonės klientų, jų atstovų ir (ar) naudos gavėjų asmens duomenys gali būti perduodami Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kitoms teisėsaugos organizacijoms bei finansų įstaigoms, veikiančioms EEE ir už jos ribų. Visais atvejais Valdymo įmonė deda protingas pastangas užtikrinti, jog įgyvendinant Įstatymo reikalavimus klientų, jų atstovų ir (ar) naudos gavėjų asmens duomenys nebūtų prarasti ar neteisėtai naudojami.
 4. JŪSŲ, KAIP ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ, TEISĖS
  • Savo asmens duomenų atžvilgiu Jūs turite teisės aktuose numatytas teises, o būtent:
   • Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi. Turite teisę gauti Valdymo įmonės patvirtinimą, jog Valdymo įmonė tvarko Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis bei kita su tuo susijusia informacija.
   • Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis. Jeigu manote, kad Valdymo įmonės tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.
   • Teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis. Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad Valdymo įmonė ištrintų Jūsų asmens duomenis.
   • Teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad Valdymo įmonė apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
   • Teisę reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma. Duomenis, kuriuos Valdymo įmonė tvarko Jūsų sutikimo pagrindu ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, turite teisę gauti įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu bei turite teisę prašyti juos perkelti kitam duomenų valdytojui.
   • Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei tokie asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu. Jeigu asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu, galite nesutikti su tokiu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, išskyrus atvejus teisės aktuose numatytus atvejus (pavyzdžiui, kai yra teisėtų priežasčių tokiam duomenų tvarkymui ir pan.).
   • Teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui (kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu). Atšaukus Jūsų sutikimą tvarkyti asmens duomenis Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas.
  • Primename, jog šios duomenų subjektų teisės įgyvendinamos, jeigu yra tenkinami visi teisės aktuose numatyti reikalavimai. Daugiau sužinoti apie savo, kaip duomenų subjektų, teises, jų įgyvendinimo sąlygas ir ypatumus galite Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos interneto svetainės ada.lt skiltyje „Jūsų teisės“.
  • Norėdami pasinaudoti savo teisėmis ar turėdami bet kokių su Jūsų asmens duomenų apsauga susijusių klausimų susisiekite su Valdymo įmone šioje Politikoje aukščiau nurodytais kontaktais. Kad galėtume tinkamai išnagrinėti Jūsų kreipimąsi ir pateikti Jums išsamų atsakymą, prašome užklausas mums pateikti raštu (el. paštu).
  • Jeigu manote, kad yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų apsauga, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir dėl to pateikti skundą. Visgi visais atvejais rekomenduojame pirmiausia susisiekti su Valdymo įmone, kad būtų rastas tinkamas ir efektyvus problemos sprendimas.
Scroll to top

Tinklalapyje pateikiama informacija yra skirta investuotojams besidomintiems investavimo galimybėmis. Informacija yra tik informacinio pobūdžio, kurios tikslas – pateikti informaciją apie Union Asset Management grupės veiklą bei valdomus fondus. Remiantis ja negalima daryti investicinių sprendimų. Informacija nėra pasiūlymas pirkti ar parduoti investicinius vienetus. Investuotojas, prieš priimdamas investicinį sprendimą, turi detaliai susipažinti su konkretaus fondo prospekte ir taisyklėse pateikta informacija. Tik remiantis ja ir savo individualia analize gavėjas gali priimti investicinius sprendimus. Fondo valdymo įmonė negarantuoja, kad visa informacija yra teisinga, nes dalyje vietų remtasi trečiųjų šalių pateikta informacija. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Informacija negali būti kopijuojama, platinama kitiems gavėjams. Ji yra konfidenciali. Investicijos į fondą yra susijusios su įvairiomis rizikomis (įskaitant riziką patirti nuostolių), kurias įvertinti privalo kiekvienas investuotojas, remdamasis savo patirtimi, fondo prospektu, kitais veiksniais.

Šis tinklalapis naudoja slapukus, siekiant pagerinti vartotojo patirtį. Naršydami joje sutinkate su galiojančia slapukų nustatymo politika.